- Tổng số cán bộ GV, NV trong năm học 2021 – 2022 là 44 đ/c.

+ Đảng viên: 28/44 = 63,6%

+ Biên chế nhà nước: 40/44 = 90,09%.

+ Hợp đồng chưa được đóng bảo hiểm: 4/44 = 9,01%.

+ Trình độ chuyên môn: 40/44 =90,09% số cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn. 

+ Trình độ chính trị: 6 Cán bộ giáo viên có trình độ trung cấp chính trị.

+ Quản lý giáo dục: Có 5 cán bộ giáo viên đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục.

+  100% số cán bộ quản lý,  giáo viên đã hoàn thành bồi dưỡng các mô đun ưu tiên, 02 cán bộ quản lý và 04 giáo viên tập huấn các mô đun nâng cao qua mạng Internet.

+ 100% số cán bộ quản lý và giáo viên học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục Mầm non sửa đổi theo thông tư 28 và thông tư 51 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.