Công tác khử khuẩn chuẩn bị đón trẻ trở lại trường